Стефан Капралов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт/Футбол, решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на д-р Стефан Тодоров Капралов , за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 10 от 09.01.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 64/10.01.2018 г.