Татяна Дзимбова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.2 Химически науки / Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества (биохимия), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Татяна Асенова Дзимбова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 8 от 30.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3216/05.12.2017 г.