Дафина Костадинова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1. Филология / Общо и сравнително езикознание (Английски език), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на гл. ас. д-р Дафина Янорова Костадинова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 3 от 06.03.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 724/12.03.2018 г.