2018 година

 • Яна Чанкова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Филология / Германски езици (Английски език - историческа граматика), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на гл. ас. д-р Яна Валентинова Чанкова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 3 от 06.03.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 723/12.03.2018 г.

 • Дафина Костадинова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1. Филология / Общо и сравнително езикознание (Английски език), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на гл. ас. д-р Дафина Янорова Костадинова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 3 от 06.03.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 724/12.03.2018 г.

 • Мариела Филипова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.4. Обществено здраве / Кинезитерапия (Кинезитерапия при нервни и психични болести), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Мариела Радославова Филипова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 15 от 20.03.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 812/23.03.2018 г.

 • Мария Граматикова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.4. Обществено здраве / Кинезитерапия (Кинезитерапия в хирургията), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Мария Петрова Граматикова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 15 от 20.03.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 814/23.03.2018 г.

 • Стаменка Митова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.4. Обществено здраве / Кинезитерапия (Кинезитерапия при ортопедия и травматология), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Стаменка Славейкова Митова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 15 от 20.03.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 813/23.03.2018 г.

 • Маргарита Чешмеджиева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6. Право (Административно право и административен процес), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Маргарита Николова Чешмеджиева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 30 от 01.05.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1165/22.05.2018 г.

 • Асен Воденичаров

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Асен Александров Воденичаров, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 30 от 01.05.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1166/22.05.2018 г.