Мария Граматикова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.4. Обществено здраве / Кинезитерапия (Кинезитерапия в хирургията), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Мария Петрова Граматикова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 15 от 20.03.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 814/23.03.2018 г.