Яна Чанкова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Филология / Германски езици (Английски език - историческа граматика), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на гл. ас. д-р Яна Валентинова Чанкова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 3 от 06.03.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 723/12.03.2018 г.