Гергана Георгиева

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6. Право (Международно право и международни отношения. Мултилингвизъм и медийно сътрудничество)