2019 година

 • Гергана Попова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.3. Философия (Социална философия)

 • Ирина Китова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмова и телевизионна режисура))

 • Евдокия Петкова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по техника и технологии (Инженерна и компютърна графика))

 • Милена Анева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство (Актьорско майсторство))

 • Николина Кротева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство))

 • Силвия Кръстева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.3. Философия (Логика)

 • Радослав Мавревски

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Биоинформатика и информационно моделиране за обработка на експериментални данни)

 • Силвия Георгиева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Римска литература))

 • Светлана Николаева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското образование)

 • Блага Джорова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогически технологии за опознаване на околния свят)

 • Юлиана Ковачка

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика))

 • Бойка Илиева-Пензова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература))

 • Иван Тодоров

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Макрофинансова интеграция на страните от Централна и Източна Европа))

 • Гергана Ангелова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Управление на човешките ресурси в туризма))

 • Надежда Кръстева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6. Право (Наказателно право. Наказателноправна закрила на малолетни и непълнолетни)

 • Велин Кралев

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

 • Теодора Кирякова-Динева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Междукултурни различия и комуникации в туризма))

 • Диана Захариева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис))

 • Гергана Георгиева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6. Право (Международно право и международни отношения. Мултилингвизъм и медийно сътрудничество)

 • Лъчезар Антонов

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Мултикултурализъм, либерална комунитаристика и социално-критическа теория))

 • Анна Покровнишка

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Скулптура))