2019 година

 • Гергана Попова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.3. Философия (Социална философия), решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на гл. ас. д-р Гергана Миролюбова Попова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 44 от 04.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2676/13.11.2019 г.

 • Ирина Китова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмова и телевизионна режисура)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на гл. ас. д-р Ирина Огнянова Китова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 19.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2751/20.11.2019 г.

 • Евдокия Петкова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по техника и технологии (Инженерна и компютърна графика)), решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на гл. ас. д-р Евдокия Панайотова Петкова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 7 от 13.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2697/15.11.2019 г.

 • Милена Анева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство (Актьорско майсторство)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на гл. ас. д-р Милена Николаева Анева-Стоилова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 19.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2749/20.11.2019 г.

 • Николина Кротева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на гл. ас. д-р Николина Симеонова Кротева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 19.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2748/20.11.2019 г.

 • Силвия Кръстева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.3. Философия (Логика), решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на гл. ас. д-р Силвия Владимирова Кръстева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 44 от 04.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2675/13.11.2019 г.

 • Радослав Мавревски

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Биоинформатика и информационно моделиране за обработка на експериментални данни), решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на гл. ас. д-р Радослав Стефанов Мавревски, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 13 от 13.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2698/15.11.2019 г.

 • Силвия Георгиева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Римска литература)), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на гл. ас. д-р Силвия Георгиева Георгиева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 11 от 26.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2826/29.11.2019 г.

 • Светлана Николаева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското образование), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Светлана Ганева Николаева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 14 от 15.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2736/19.11.2019 г.

 • Блага Джорова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогически технологии за опознаване на околния свят), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Блага Георгиева Джорова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 14 от 15.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2738/19.11.2019 г.

 • Юлиана Ковачка

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Юлиана Йорданова Ковачка, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 14 от 15.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2737/19.11.2019 г.

 • Бойка Илиева-Пензова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература)), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на гл. ас. д-р Бойка Кирилова Илиева-Пензова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 11 от 26.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2820/29.11.2019 г.

 • Иван Тодоров

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Макрофинансова интеграция на страните от Централна и Източна Европа)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Иван Крумов Тодоров, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 20.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2772/22.11.2019 г.

 • Гергана Ангелова

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Управление на човешките ресурси в туризма)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Гергана Георгиева Ангелова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 20.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2773/22.11.2019 г.

 • Надежда Кръстева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6. Право (Наказателно право. Наказателноправна закрила на малолетни и непълнолетни), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Надежда Йорданова Кръстева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 1 от 20.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2788/25.11.2019 г.

 • Велин Кралев

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на гл. ас. д-р Велин Спасов Кралев, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 13 от 13.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2699/15.11.2019 г.

 • Теодора Кирякова-Динева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Междукултурни различия и комуникации в туризма)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Теодора Стефанова Кирякова-Динева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 20.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2774/22.11.2019 г.

 • Диана Захариева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на гл. ас. д-р Диана Лъчезарова Захариева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 2 от 19.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2750/20.11.2019 г.

 • Гергана Георгиева

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6. Право (Международно право и международни отношения. Мултилингвизъм и медийно сътрудничество), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Гергана Василева Георгиева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 1 от 20.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2789/25.11.2019 г.

 • Лъчезар Антонов

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Мултикултурализъм, либерална комунитаристика и социално-критическа теория)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на гл. ас. д-р Лъчезар Божидаров Антонов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 3 от 26.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2817/26.11.2019 г.

 • Анна Покровнишка

  Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Скулптура)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Анна Кирилова Покровнишка, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 3 от 26.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2818/26.11.2019 г.