Надежда Кръстева

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.6. Право (Наказателно право. Наказателноправна закрила на малолетни и непълнолетни), решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на гл. ас. д-р Надежда Йорданова Кръстева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 1 от 20.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2788/25.11.2019 г.