2020 година

 • Фатима Сапунджи

  Обявен конкурс в ДВ бр. 94/29.11.2019 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Компютърно моделиране с приложение в природните науки)

 • Манол Калниев

  Обявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 7.1 Медицина (Анатомия, хистология и цитология)

 • Биляна Тодорова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.1. Филология (Български език (Стилистика))

 • Невяна Докова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…(Теория и методика на физическото възпитание)

 • Радослава Кралева

  Обявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика (Взаимодействие дете - компютър))

 • Марияна Шехова-Канелова/Румяна Гьорева

  Обявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието

 • Ангел Цветков

  Обявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Социология)

 • Биляна Йорданова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.2 Психология (Психология на личността (Диференциална психология))

 • Наташа Ангелова

  Oбявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.2 Психология (Социална психология (Психология на семейните отношения))

 • Елена Азманова-Рударска

  Oбявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.1 Филология (Българска литература (Нова българска литература))

 • Иван Недялков

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 63 от 17.07.2020 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и електронни преобразователи за телекомуникационни системи)