Иван Недялков

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 63 от 17.07.2020 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и електронни преобразователи за телекомуникационни системи)