Елица Чорбаджийска

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.2 Химически науки (Обща и неорганична химия). Научно жури в състав: 1. Доц. д-р Митко Динев Стоев 2. Доц. д-р Петко Божидаров Манджуков 3. Проф. д-р Екатерина Николаева Жечева – външен 4. Проф. д-р Драгомир Симеонов Янков – външен 5. Проф. д-р Константин Мавродиев Петров – външен 6. Доц. д-р Елена Николаева Разказова-Велкова – външен 7. Доц. д-р Галин Русев Борисов – външен Резерви: Доц. д-р Любен Михов Иванов Проф. д.х.н. Мартин Славчев Божинов – външен