2023 година

  • Евелина Николова-Цветкова

    Обявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 7.1. Медицина (Физикална и рехабилитационна медицина). Съобщение относно конкурс за доцент по професионално направление 7.1. Медицина (Физикална и рехабилитационна медицина), обявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. В изпълнение на Решение № 647/15.04.2022 г. по адм. дело № 149/2022 г. на БЛАС и Решение № 11406/09.12.2022 г. по адм. дело № 5421/2022 г. на ВАС, пето отделение. Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1079/10.07.2020 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 14.07.2020 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 7.1. Медицина (Физикална и рехабилитационна медицина). Допуска до участие в конкурса следните кандидати: 1. д-р Евелина Николова-Цветкова.

  • Ива Стаменова

    Обявен конкурс в ДВ бр. 101/20.12.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по български език и литература в началните класове - творчеството в литературното обучение)

  • Валентина Чилева

    Обявен конкурс в ДВ бр. 101/20.12.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика в началните класове - диаграми и диаграмно моделиране)