2023 година

 • Евелина Николова-Цветкова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 7.1. Медицина (Физикална и рехабилитационна медицина). Съобщение относно конкурс за доцент по професионално направление 7.1. Медицина (Физикална и рехабилитационна медицина), обявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. В изпълнение на Решение № 647/15.04.2022 г. по адм. дело № 149/2022 г. на БЛАС и Решение № 11406/09.12.2022 г. по адм. дело № 5421/2022 г. на ВАС, пето отделение. Университетска комисия, назначена със Заповед на ректора № 1079/10.07.2020 г. на основание чл. 48 ал. 2 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, на свое заседание проведено на 14.07.2020 г. разгледа подадените документи за участие в конкурс, обявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 7.1. Медицина (Физикална и рехабилитационна медицина). Допуска до участие в конкурса следните кандидати: 1. д-р Евелина Николова-Цветкова.

 • Ива Стаменова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 101/20.12.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по български език и литература в началните класове - творчеството в литературното обучение)

 • Валентина Чилева

  Обявен конкурс в ДВ бр. 101/20.12.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика в началните класове - диаграми и диаграмно моделиране)

 • Жана Пенчева-Маркова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна антропология). Научно жури в състав: 1. Проф. д.н. Валентина Георгиева Миленкова 2. Проф. д-р Борис Филипов Манов 3. Доц. д-р Димитрия Костадинова Спасова 4. Доц. д-р Марио Петров Маринов 5. Проф. д.н. Вера Петрова Бонева – външен 6. Проф. д.н. Ваня Бориславова Лозанова – външен 7. Доц. д-р Албена Илиева Накова – външен Резерви: Проф. д-р Мария Златкова Станкова Доц. д-р Екатерина Димитрова Керемидарска – външен

 • Борислав Цеков

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.6. Право (Конституционно право). Научно жури в състав: 1. Проф. д.н. Георги Петков Близнашки 2. Проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева 3. Доц. д-р Маргарита Николова Чешмеджиева 4. Доц. д-р Ана Владимирова Джумалиева 5. Проф. д.н. Владимир Стефанов Чуков – външен 6. Проф. д-р Екатерина Иванова Михайлова – външен 7. Проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева – външен Резерви: Доц. д-р Манол Василиев Станин Доц. д-р Деяна Димитрова Марчева – външен

 • Диана Иванова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история (История на Централна Европа). Научно жури в състав: 1. Проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева 2. Доц. д-р Иван Методиев Петров 3. Доц. д-р Снежана Петрова Димитрова 4. Проф. д-р Искра Василева Баева – външен 5. Проф. д-р Никола Иванов Аврейски – външен 6. Проф. д-р Илияна Илиева Атанасова (Марчева) – външен 7. Доц. д-р Пенка Димова Пеева – външен Резерви: Доц. д-р Николай Атанасов Попов; Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева – външен

 • Елица Чорбаджийска

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.2 Химически науки (Обща и неорганична химия). Научно жури в състав: 1. Доц. д-р Митко Динев Стоев 2. Доц. д-р Петко Божидаров Манджуков 3. Проф. д-р Екатерина Николаева Жечева – външен 4. Проф. д-р Драгомир Симеонов Янков – външен 5. Проф. д-р Константин Мавродиев Петров – външен 6. Доц. д-р Елена Николаева Разказова-Велкова – външен 7. Доц. д-р Галин Русев Борисов – външен Резерви: Доц. д-р Любен Михов Иванов Проф. д.х.н. Мартин Славчев Божинов – външен

 • Радослав Чайров

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.2 Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества). Научно жури в състав: 1. Доц. д-р Живко Асенов Велков 2. Доц. д-р Мая Георгиева Чочкова 3. Акад. проф. д.н. Иван Георгиев Иванов – външен 4. Проф. д-р Данчо Любенов Даналев – външен 5. Проф. д-р Борис Любомиров Шивачев – външен 6. Проф. д.н. Иванка Борисова Стойнева – външен 7. Проф. д-р Рени Емил Калфин – външен Резерви: Проф. д-р Иванка Георгиева Станкова Проф. д-р Емилия Димитрова Найденова – външен

 • Антон Генов

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Архетипни символи от тракийската култура)). Научно жури в състав: 1. Проф. д.н.к. Васил Марков Марков 2. Проф. д.н. Калин Стойнев Порожанов 3. Доц. д-р Димитрия Костадинова Спасова 4. Доц. д.н. Стоил Любенов Мавродиев 5. Проф. д.н. Валерия Николова Фол – външен 6. Проф. д.н. Ваня Бориславова Станчева – външен 7. Доц. д-р Екатерина Димитрова Керамидарска (Иванова) – външен Резерви: Проф. д.н. Валентина Георгиева Миленкова Доц. д-р Калин Цветанов Стоев – външен

 • Светослава Съева

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Педагогика на лица със слухови нарушения). Научно жури в състав: 1. Проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска 2. Проф. д-р Венетка Иванова Кацарска – външен 3. Проф. д.п.н. Жана Атанасова Янкова – външен 4. Проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – външен 5. Проф. д-р Неда Златинова Балканска – външен 6. Проф. д-р Снежана Христова Николова – външен 7. Доц. д-р Живко Димитров Жеков – външен Резерви: Доц. д-р Снежана Атанасова Попова Проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова – външен

 • Крум Иванов

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство/Кинознание, киноизкуство, телевизия /Филмово и телевизионно операторство/. Научно жури в състав: 1. Проф. д-р Цветан Георгиев Недков 2. Проф. д-р Станимир Георгиев Трифонов 3. Доц. д-р Клавдия Георгиева Камбурова 4. Доц. д-р Милена Николаева Анева-Стоилова 5. Проф. д-р Ингеборг Георгиева Братоева-Даракчиева – външен 6. Проф. д-р Емилия Христова Стоева – външен 7. Проф. д-р Мартин Венец Димитров – външен Резерви: Доц. д-р Ирина Огнянова Китова Доц. д-р Валентина Ангелова Фиданова-Коларова – външен

 • Биляна Топлаова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмов и телевизионен монтаж)). Научно жури в състав: 1. Проф. д-р Цветан Георгиев Недков 2. Проф. д-р Станимир Георгиев Трифонов 3. Доц. д-р Клавдия Георгиева Камбурова 4. Доц. д-р Ирина Огнянова Китова 5. Проф. д-р Александър Любенов Илиев – външен 6. Проф. д-р Велимир Иванов Велев – външен 7. Доц. д-р Илия Илиев Кожухаров – външен Резерви: Доц. д-р Милена Николаева Анева-Стоилова Доц. д-р Елизавета Пламенова Боева – външен

 • Иванка Сакарева

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.1.Филология (Теория и практика на превода (Специализиран и конферентен превод от и на английски език)). Научно жури в състав: 1. Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов Димитров 2. Доц. д-р Дафина Янорова Костадинова 3. Проф. д-р Дияна Димитрова Янкова – външен 4. Проф. д-р Ирена Георгиева Василева – външен 5. Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – външен 6. Доц. д-р Ивайло Йорданов Дагнев – външен 7. Доц. д-р Росица Филипова Ишпекова – външен Резерви: Доц. д-р Яна Валентинова Чанкова Доц. д-р Елена Борисова Тарашева – външен

 • Зарина Маркова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на чуждоезиковото обучение (английски език)). Научно жури в състав: 1. Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов Димитров 2. Доц. д-р Дафина Янорова Костадинова 3. Проф. д-р Екатерина Неделчева Софрониева – външен 4. Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – външен 5. Доц. д-р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева – външен 6. Доц. д-р Ирина Николова Иванова – външен 7. Доц. д-р Силвия Атанасова Великова – външен Резерви: Проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска Доц. д-р Живка Илиева – външен

 • Мария Анастасова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.1.Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература)). Научно жури в състав: 1. Проф. д.ф.н. Магдалена Петрова Костова-Панайотова 2. Проф. д-р Стилиян Лалев Стоянов 3. Доц. д-р Бойка Кирилова Илиева-Пензова 4. Проф. д.ф.н. Албена Кузманова Бакрачева-Константинова – външен 5. Проф. д.ф.н. Калина Грозева Лукова – външен 6. Проф. д.ф.н. Амелия Веселинова Личева – външен 7. Доц. д-р Владимир Иванов Донев – външен Резерви: Доц. д-р Дафина Янорова Костадинова Проф. д-р Дияна Димитрова Янкова – външен

 • Надежда Николова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.4. Науки за земята (Природна география, ландшафтна екология и геохимия на ландшафта). Научно жури в състав: 1. Доц.д-р Емил Мариов Гачев 2. Доц. д-р Биляна Богомилова Борисова – външен 3. Доц. д-р Зорница Николова Чолакова – външен 4. Проф. д-р Янко Станчев Герджиков – външен 5. Проф. д-р Георги Железов Георгиев – външен 6. Проф. д-р Стоян Цветанов Недков – външен 7. Проф. д-р Марияна Костадинова Николова – външен Резерви: Доц. д-р Лидия Георгиева Сакелариева Проф. д-р Ангел Сергиев Велчев – външен