Иванка Сакарева

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.1.Филология (Теория и практика на превода (Специализиран и конферентен превод от и на английски език)). Научно жури в състав: 1. Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов Димитров 2. Доц. д-р Дафина Янорова Костадинова 3. Проф. д-р Дияна Димитрова Янкова – външен 4. Проф. д-р Ирена Георгиева Василева – външен 5. Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – външен 6. Доц. д-р Ивайло Йорданов Дагнев – външен 7. Доц. д-р Росица Филипова Ишпекова – външен Резерви: Доц. д-р Яна Валентинова Чанкова Доц. д-р Елена Борисова Тарашева – външен