Радослав Чайров

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.2 Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества). Научно жури в състав: 1. Доц. д-р Живко Асенов Велков 2. Доц. д-р Мая Георгиева Чочкова 3. Акад. проф. д.н. Иван Георгиев Иванов – външен 4. Проф. д-р Данчо Любенов Даналев – външен 5. Проф. д-р Борис Любомиров Шивачев – външен 6. Проф. д.н. Иванка Борисова Стойнева – външен 7. Проф. д-р Рени Емил Калфин – външен Резерви: Проф. д-р Иванка Георгиева Станкова Проф. д-р Емилия Димитрова Найденова – външен