Светослава Съева

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Педагогика на лица със слухови нарушения). Научно жури в състав: 1. Проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска 2. Проф. д-р Венетка Иванова Кацарска – външен 3. Проф. д.п.н. Жана Атанасова Янкова – външен 4. Проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – външен 5. Проф. д-р Неда Златинова Балканска – външен 6. Проф. д-р Снежана Христова Николова – външен 7. Доц. д-р Живко Димитров Жеков – външен Резерви: Доц. д-р Снежана Атанасова Попова Проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова – външен