Зарина Маркова

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на чуждоезиковото обучение (английски език)). Научно жури в състав: 1. Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов Димитров 2. Доц. д-р Дафина Янорова Костадинова 3. Проф. д-р Екатерина Неделчева Софрониева – външен 4. Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – външен 5. Доц. д-р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева – външен 6. Доц. д-р Ирина Николова Иванова – външен 7. Доц. д-р Силвия Атанасова Великова – външен Резерви: Проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска Доц. д-р Живка Илиева – външен