Жана Пенчева-Маркова

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна антропология). Научно жури в състав: 1. Проф. д.н. Валентина Георгиева Миленкова 2. Проф. д-р Борис Филипов Манов 3. Доц. д-р Димитрия Костадинова Спасова 4. Доц. д-р Марио Петров Маринов 5. Проф. д.н. Вера Петрова Бонева – външен 6. Проф. д.н. Ваня Бориславова Лозанова – външен 7. Доц. д-р Албена Илиева Накова – външен Резерви: Проф. д-р Мария Златкова Станкова Доц. д-р Екатерина Димитрова Керемидарска – външен