Борис Манов

Обявен конкурс в ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.3 Политически науки / Политология (История на политическите учения и теория на политиката), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Борис Филипов Манов, за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 11 от 21.11.2016 година и утвърден със заповед на Ректора №3206/24.11.2016 г.