2016 година

  • Борис Манов

    Обявен конкурс в ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.3 Политически науки / Политология (История на политическите учения и теория на политиката), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Борис Филипов Манов, за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 11 от 21.11.2016 година и утвърден със заповед на Ректора №3206/24.11.2016 г.

  • Георги Апостолов

    Обявен конкурс в ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.7 Администрация и управление / Социално управление (Управление на образованието и науката), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Георги Димитров Апостолов , за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 11 от 21.11.2016 година и утвърден със заповед на Ректора №3207/24.11.2016 г.

  • Стилиян Стоянов

    Обявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1 Филология (Теория и история на литературата), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на доц. д-р Стилиян Лалев Стоянов, за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 12 от 06.12.2016 година и утвърден със заповед на Ректора №3350/19.12.2016 г.