Стилиян Стоянов

Обявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1 Филология (Теория и история на литературата), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на доц. д-р Стилиян Лалев Стоянов, за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 12 от 06.12.2016 година и утвърден със заповед на Ректора №3350/19.12.2016 г.