Борислав Юруков

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Математически модели и алгоритми в компютърната биология), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на доц. д-р Борислав Петров Юруков за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 7 от 25.04.2018 година и утвърден със заповед на Ректора № 974/26.04.2018 г.