2018 година

  • Елисавета Бояджиева

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1. Филология/ Общо и сравнително езикознание (Морфосинтаксис на английския език)

  • Борислав Юруков

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Математически модели и алгоритми в компютърната биология)