Елисавета Бояджиева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 2.1. Филология/ Общо и сравнително езикознание (Морфосинтаксис на английския език), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Елисавета Бояджиева Пейчева за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 04 от 03.04.2018 година и утвърден със заповед на Ректора № 872/05.04.2018 г.