Костадин Паев

Oбявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.2 История и археология (История на държавата и правото (История на българската държава и право и обща история на държавата и правото))