2020 година

 • Милена Филипова

  Oбявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Икономика и управление (Усъвършенстване на управленската дейност на ръководителя))

 • Преслав Димитров

  Oбявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.9 Туризъм (Конюнктура на туристическата индустрия (Прогнозиране на туристическите пазари чрез експоненциално изглаждане))

 • Мария Станкова/Илинка Терзийска

  Oбявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.9 Туризъм (Икономика и управление на туризма (Конкурентоспособност и устойчиво развитие в туризма))

 • Костадин Паев

  Oбявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.2 История и археология (История на държавата и правото (История на българската държава и право и обща история на държавата и правото))

 • Албена Вачева

  Oбявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.1 Филология (Българска литература (Съвременна българска литература))

 • Снежина Андонова

  Oбявен конкурс в ДВ бр. 63/17.07.2020 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Индустриални процеси (Технология на шевното производство)).