Иво Бърдаров

Защитен дисертационен труд на тема "Седиментни горивни елементи - автономно захранващи се системи за екологичен мониторинг" в професионално направление 4.2 Химически науки, научен ръководител: проф. д.н. Марио Митов.