Николай Китанов

Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Николай Методиев Китанов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 03 от 14.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3356/19.12.2016 г.