Росица Дойновска

Oбявен конкурс в ДВ, бр. бр.27 от 05.04.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.5. Здравни грижи (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (специалност "Медицинска сестра"), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на д-р Росица Николова Дойновска, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 32 от 08.09.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №1934/10.09.2016 г.