Даниела Лекина

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 05.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт /Плуване, решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Даниела Георгиева Лекина, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 8 от 30.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3219/05.12.2017 г.