Мариана Ушева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.7 Администрация и управление/Икономика и управление (управление), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Мариана Николова Ушева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 26 от 02.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3019/06.11.2017 г.