Владимир Ценков

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика / Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Пазарна ефективност на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Владимир Емилов Ценков, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 26 от 02.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3018/06.11.2017 г.