Мариела Филипова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.4. Обществено здраве / Кинезитерапия (Кинезитерапия при нервни и психични болести), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Мариела Радославова Филипова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 15 от 20.03.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 812/23.03.2018 г.