Евдокия Петкова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по техника и технологии (Инженерна и компютърна графика)), решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на гл. ас. д-р Евдокия Панайотова Петкова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 7 от 13.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2697/15.11.2019 г.