Гергана Попова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.3. Философия (Социална философия), решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на гл. ас. д-р Гергана Миролюбова Попова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 44 от 04.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2676/13.11.2019 г.