Лъчезар Антонов

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Мултикултурализъм, либерална комунитаристика и социално-критическа теория))