Лъчезар Антонов

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Мултикултурализъм, либерална комунитаристика и социално-критическа теория)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на гл. ас. д-р Лъчезар Божидаров Антонов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 3 от 26.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2817/26.11.2019 г.