Нурие Муратова

Обявен конкурс в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.2 История и археология (Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание (Архиви на жени)))