2021 година

 • Петя Маркова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.3 Биологически науки (Физиология на животните и човека (Физиология на физическото натоварване и спорта))

 • Валери Пастармаджиев

  Обявен конкурс в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство (Саунд дизайн във визуалните изкуства)

 • Гергана Калпачка

  Обявен конкурс в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика)

 • Димитрия Спасова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Сакрално пространство и обредна система от българската народна култура))

 • Нурие Муратова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.2 История и археология (Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и източникознание (Архиви на жени)))

 • Стоян Танчев

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Иконометричен анализ на данъка върху дохода на физическите лица))

 • Диляна Янева

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика (Маркетинг (Стратегически маркетинг и управление))

 • Мая Чочкова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.2 Химически науки (Органична химия)

 • Петър Първанов

  Обявен конкурс в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика (Стопанска история и икономически теории)