Стоян Танчев

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/09.07.2021 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.8 Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Иконометричен анализ на данъка върху дохода на физическите лица))