Борислав Цеков

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.6. Право (Конституционно право). Научно жури в състав: 1. Проф. д.н. Георги Петков Близнашки 2. Проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева 3. Доц. д-р Маргарита Николова Чешмеджиева 4. Доц. д-р Ана Владимирова Джумалиева 5. Проф. д.н. Владимир Стефанов Чуков – външен 6. Проф. д-р Екатерина Иванова Михайлова – външен 7. Проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева – външен Резерви: Доц. д-р Манол Василиев Станин Доц. д-р Деяна Димитрова Марчева – външен