Диана Иванова

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история (История на Централна Европа). Научно жури в състав: 1. Проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева 2. Доц. д-р Иван Методиев Петров 3. Доц. д-р Снежана Петрова Димитрова 4. Проф. д-р Искра Василева Баева – външен 5. Проф. д-р Никола Иванов Аврейски – външен 6. Проф. д-р Илияна Илиева Атанасова (Марчева) – външен 7. Доц. д-р Пенка Димова Пеева – външен Резерви: Доц. д-р Николай Атанасов Попов; Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева – външен