Мария Анастасова

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.1.Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература)). Научно жури в състав: 1. Проф. д.ф.н. Магдалена Петрова Костова-Панайотова 2. Проф. д-р Стилиян Лалев Стоянов 3. Доц. д-р Бойка Кирилова Илиева-Пензова 4. Проф. д.ф.н. Албена Кузманова Бакрачева-Константинова – външен 5. Проф. д.ф.н. Калина Грозева Лукова – външен 6. Проф. д.ф.н. Амелия Веселинова Личева – външен 7. Доц. д-р Владимир Иванов Донев – външен Резерви: Доц. д-р Дафина Янорова Костадинова Проф. д-р Дияна Димитрова Янкова – външен