Надежда Николова

Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 4.4. Науки за земята (Природна география, ландшафтна екология и геохимия на ландшафта). Научно жури в състав: 1. Доц.д-р Емил Мариов Гачев 2. Доц. д-р Биляна Богомилова Борисова – външен 3. Доц. д-р Зорница Николова Чолакова – външен 4. Проф. д-р Янко Станчев Герджиков – външен 5. Проф. д-р Георги Железов Георгиев – външен 6. Проф. д-р Стоян Цветанов Недков – външен 7. Проф. д-р Марияна Костадинова Николова – външен Резерви: Доц. д-р Лидия Георгиева Сакелариева Проф. д-р Ангел Сергиев Велчев – външен