2017 година

  • Добринка Пейчева

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата/ Социология (Социология на комуникациите (медии и общество)), решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на доц. д-р Добринка Станчева Пейчева за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 23 от 09.10.2017 година и утвърден със заповед на Ректора №2681/12.10.2017 г.

  • Иванка Влаева

    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство (История на музиката и музикален анализ), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на доц. д-р Иванка Аспарухова Влаева за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 56 от 12.12.2017 година и утвърден със заповед на Ректора №3307/15.12.2017 г.