Иванка Влаева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство (История на музиката и музикален анализ), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на доц. д-р Иванка Аспарухова Влаева за заемане на академична длъжност "Професор", Протокол № 56 от 12.12.2017 година и утвърден със заповед на Ректора №3307/15.12.2017 г.