Добринка Пейчева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата/ Социология (Социология на комуникациите (медии и общество))