Преслав Димитров

Oбявен конкурс в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.9 Туризъм (Конюнктура на туристическата индустрия (Прогнозиране на туристическите пазари чрез експоненциално изглаждане))