Екатерина Митова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. бр.27 от 05.04.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.1 Медицина (Социална медицина и здравен мениджмънт), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на гл. ас. д-р Екатерина Стефанова Митова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 32 от 08.09.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №1936/10.09.2016 г.