Ирена Атанасова

Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Ирена Любомирова Атанасова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 03 от 14.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3354/19.12.2016 г.