Бойка Илиева-Пензова

Обявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература)), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на гл. ас. д-р Бойка Кирилова Илиева-Пензова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 11 от 26.11.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2820/29.11.2019 г.